Město Nový Knín
MĚSTO Nový Knín Historické Zlatohorní Město
Telefon
Datová schránka
Datová schránkaID: xqjbgzr
rozšířené vyhledávání

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Nový Knín

Město Nový Knín je základním územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Postavení města získalo nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), které nastalo dne 12. listopadu 2000.

Město Nový Knín je veřejnoprávní korporací, má svou právní osobnost, má vlastní majetek, hospodaří podle vlastního rozpočtu, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jeho působnost vykonávají orgány města, kterými jsou zastupitelstvo městarada městastarostaměstský úřad a zvláštní orgány (povodňová komise, krizový štáb). Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory; iniciativními a poradními orgány zřizovanými radou jsou komise

Město Nový Knín vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí

• při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,

• v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město Nový Knín vykonává také přenesenou působnost — na svém území vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Při výkonu přenesené působnosti se orgány město řídí

• při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy (nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev),

• v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

Město Nový Knín má 6 katastrálních území: Chramiště, Kozí Hory, Libčice, Nový Knín, Starý Knín a Sudovice.

Více o historii města.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra.

náměstí Jiřího z Poděbrad 1
26203 Nový Knín
Ústředna: +420318593015
místostarosta: marek.zach@mestonovyknin.cz
starosta: radek.hruby@mestonovyknin.cz
E-mail: radnice@mestonovyknin.cz
WWW: https://www.mestonovyknin.cz/
ID Datové schránky: xqjbgzr
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  náměstí Jiřího z Poděbrad 1
  26203 Nový Knín
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  náměstí Jiřího z Poděbrad 1
  26203 Nový Knín
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 12:0012:30 – 17:00
  středa7:00 – 12:0012:30 – 17:00Stavební úřad 12:30 - 17:00
  pátek7:00 – 11:00Stavební úřad uzavřen
 • 4.4 Telefonní čísla

  Ústředna: +420318593015
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městský úřad Nový Knín

  náměstí Jiřího z Poděbrad 1

  262 03  NOVÝ KNÍN

  Dokumenty v elektronické podobě přijímáme na těchto technických nosičích dat: CD, DVD, flashdisk.

  Povinný subjekt přijímá soubory v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky, ePodatelny nebo e-mailu) v těchto formátech: PDF, DOCX, RTF, TXT, JPG/JPEG, PNG, XLS, XLSX.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: xqjbgzr
0521474359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00242888
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Nový Knín
  náměstí Jiřího z Poděbrad 1
  26203 Nový Knín
 • e-mailem: radnice@mestonovyknin.cz
 • elektronickým podáním: radnice@mestonovyknin.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 318593015
Úřední hodiny
pondělí7:00 - 12:0012:30 - 17:00
středa7:00 - 12:0012:30 - 17:00
pátek7:00 - 11:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů

  podle nichž město Nový Knín jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu

  Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, na internetových stránkách.

  Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě (viz bod 4.2) v úředních hodinách (viz bod 4.3) nebo jsou dostupné v konsolidovaném znění na https://www.zakonyprolidi.cz/ .

  Nejdůležitější používané právní předpisy

  Na úseku samostatné působnosti se při své činnosti město Nový Knín řídí zákony a ostatními právními předpisy vydanými ústředními orgány, kterými jsou nařízení vlády a vyhlášky ministerstev. Na úseku přenesené působnosti se město Nový Knín při výkonu státní správy při své činnosti řídí též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, jakož i opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona. Dále se ve své činnosti řídí také nařízeními Středočeského kraje.

  Seznam platných právních předpisů týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí aktualizovaný k 31.12.2023

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž město Nový Knín postupuje a rozhoduje (řazeno chronologicky):

  1. Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.)
  2. Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
  3. Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
  4. Zákon o cenách (526/1990 Sb.)
  5. Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.)
  6. Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (172/1991 Sb.)
  7. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí (451/1991 Sb.)
  8. Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)
  9. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.)
  10. Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
  11. Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.)
  12. Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.)
  13. Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)
  14. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (589/1992 Sb.)
  15. Ústava České republiky (1/1993 Sb.)  
  16. Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
  17. Zákon o státních symbolech ČR (3/1993 Sb.)
  18. Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.)
  19. Zákon o volbách do Parlamentu ČR (247/1995 Sb.)
  20. Zákon o lesích (289/1995 Sb.)
  21. Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)
  22. Zákon o oceňování majetku (151/1997 Sb.)
  23. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (82/1998 Sb.)
  24. Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)
  25. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) (46/2000 Sb.)
  26. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) (121/2000 Sb.)
  27. Zákon o obcích (128/2000 Sb.)
  28. Zákon o evidenci obyvatel (133/2000 Sb.)
  29. Zákon o rozpočtovém určení daní (243/2000 Sb.)
  30. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.)
  31. Zákon o matrikách, jménu a příjmení (301/2000 Sb.)
  32. Zákon o informačních systémech veřejné správy (365/2000 Sb.)
  33. Zákon o veřejných sbírkách (117/2001 Sb.)
  34. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (246/2001 Sb.)
  35. Zákon o vodách (254/2001 Sb.)
  36. Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.)
  37. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) (257/2001 Sb.)
  38. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě (320/2001 Sb.)
  39. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (491/2001 Sb.)
  40. Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.)
  41. Vyhláška o rozpočtové skladbě (323/2002 Sb.)
  42. Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.)
  43. Zákon o omezení plateb v hotovosti (254/2004 Sb.)
  44. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (420/2004 Sb.)
  45. Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
  46. Zákon o archivnictví a spisové službě (499/2004 Sb.)
  47. Správní řád (500/2004 Sb.)
  48. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (561/2004 Sb.)
  49. Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.)
  50. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (54/2005 Sb.)
  51. Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (21/2006 Sb.)
  52. Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.)
  53. Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.)
  54. Zákon o kronikách obcí (132/2006 Sb.)
  55. Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.)
  56. Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
  57. Zákoník práce (262/2006 Sb.)
  58. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.)
  59. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.)
  60. Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.)
  61. Daňový řád (280/2009 Sb.)
  62. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (222/2010 Sb.)
  63. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (270/2010 Sb.)
  64. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.)
  65. Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
  66. Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
  67. Kontrolní řád (255/2012 Sb.)
  68. Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)
  69. Zákon o státním občanství České republiky (186/2013 Sb.)
  70. Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (220/2013 Sb.)
  71. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.)
  72. Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.)
  73. Zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.)
  74. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)
  75. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (297/2016 Sb.)
  76. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (23/2017 Sb.)
  77. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  78. Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.)
  79. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (99/2019 Sb.)
  80. Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.)
  81. Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy (515/2020 Sb.)
  82. Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)
  83. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Právní předpisy města Nový Knín (obecně závazné vyhlášky a nařízení města) jsou dostupné ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

  Právní předpisy města jsou v listinné podobě k nahlédnutí na městském úřadě v úředních hodinách v kanceláři starosty (čp. 1, 1. patro vpravo).

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Povinný subjekt nevydal sazebník úhrad za poskytování informací.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud vydána.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Město Nový Knín v současné době nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

 • 13.2 Výhradní licence

  Město Nový Knín neposkytlo žádnou výhradní licenci dle ust. § 14b odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva InfZ 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,09 kB
Staženo: 16×

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva InfZ 2023.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 68,24 kB
Staženo: 19×

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 

 

 • 2065 aktuální počet
  obyvatel
 • Zlatohorní
  město
 • 307 metrů nadmořské
  výšky
 • 1186 připojení
  Čech a Moravy